Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 2aad: Cadadka, 10aad