Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 4aad: Cadadka, 10aad