Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 6aad: Cadadka, 10aad