Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 1aad, 2aad iyo 3aad: Bilaha