Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 5aad: Cadadka, 12aad