Faafinta Rasmiga ah Sanadka, 8aad Cadadka, 12aad December 2019